%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e

จากบทความเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ ในนิตยสาร Secret ฉบับที่ ๙๐ ตอนหนึ่งที่แสนประทับใจ เขียนไว้ว่า …

เหตุการณ์น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความห่วงใยและความปรารถนาดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพระราชธิดาของพระองค์ก็คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ในวันนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระเทพฯ มีใจความว่า

ลูกพ่อ

ในพื้นแผ่นดินนี้

ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่ว

ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว

ทุกคนปรารถนานั้นจักสำเร็จลงได้จักต้องมีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึงความสว่างหรือความดีนั้น

ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดีก็คือรักผู้อื่น

เพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา

ถ้าให้โลกมีแต่ความสุขและเกิดสันติภาพ

ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้

พ่อขอบอกลูกดังนี้ …

๑. ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าอดีต…ปัจจุบัน…อนาคต

๒. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

๓. มีความสันโดษ คือ

–  มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้คือได้อย่างไร ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่ามีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คือมีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย

–  ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง

–  พอใจตามสมควร คือทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน

–  ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน

๔. มีความมั่นคงแห่งจิต คือ ให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ภาวนาว่า…มีลาภ มียศ สุขทุกข์ปรากฎ สรรเสริญ นินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกานึกว่า “ชั่งมัน”

พ่อ

๖/๑๐/๒๕๔๗

นับเป็นโชคดีที่สุดของคนไทย ที่ต่อมาสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้นำมาเผยแพร่ เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อคิดดี ๆ แก่ประชาชนของพระองค์ต่อไป โดยสมเด็จพระเทพฯ มีพระราชปรารถทิ้งท้ายจดหมายนั้นเอาไว้ว่า

ฉันหวังว่า คำสอนพ่อที่ฉันได้ประมวลมานี้จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน

ฉันรักพ่อฉันจัง
สิรินธร

 

ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ทีมงานสมุนไพรบ้านอาจารย์